BSV
Home  -  BSV

De opdrachten die toevertrouwd worden aan BSV situeren zich zowel in de publieke als de private sector. Door voortdurend hoge eisen te stellen aan kwaliteit, veiligheid, milieu en omgeving hebben wij het vertrouwen bekomen bij onze opdrachtgevers. Deze ontwikkeling was maar mogelijk dank zij het dynamisch en technische opgeleide team van medewerkers waarop BSV kan terugvallen. Onze voornaamste activiteiten situeren zich in de bodem – en grondwatersaneringen en de verwerking van al dan niet verontreinigde gronden , bagger en ruimingsspecie . De interne groei van ons bedrijf, gekoppeld aan de geboden service en technische competentie, daagt ons steeds verder uit tot aannemen van totaalprojecten.

Bekijk onze activiteiten in detail:

Grondreiniging

Slibverwerking

Taluds

In-situ saneringen

Grondverzet

Tijdelijke opslagplaats