Nieuws
Home -  Rivierdonderpad

Rivierdonderpad

apr 21

Het Actiecomité Louise-Marie poogt de milieuvergunningsaanvraag van OB&D in diskrediet te brengen door te stellen dat het milieueffectrapport onvolledige informatie zou weergeven, meer bepaald wat betreft het voorkomen van de Rivierdonderpad (een zoetwatervis). Op de site OB&D te Ronse komt de Rivierdonderpad inderdaad niet voor, en dat zal nooit het geval zijn, om de eenvoudige reden dat het biotoop van de soort hier niet te vinden is. In het rapport staat echter wel degelijk vermeld dat er Rivierdonderpadden voorkomen in de Maarkebeek. De site OB&D behoort evenwel niet tot het stroomgebied van deze beek, maar dit neemt niet weg dat OB&D alle initiatieven neemt om dergelijke soorten te beschermen en zelfs verder te ontwikkelen. Na de afwerking van de deponie wordt deze immers hermetisch afgesloten voor water, en dit conform de strenge maatregelen die Vlarem hiervoor oplegt. Hierdoor is er geen enkel risico voor gevoelige soorten als Rivierdonderpad. Dergelijke soorten hebben ook alle baat bij de ontwikkeling van ecologisch goed ontwikkelde migratiecorridors. In dit verband heeft de exploitant langs de zuidoostzijde van haar site een regenwaterafvoer gerealiseerd die niet alleen het regenwater buffert, maar ook kwaliteitsvol water ophoudt waarin veeleisende waterorganismen tot ontwikkeling kunnen komen.

 

De reactie van Schepen Wouter Stockman bevat bovendien verkeerde informatie. Hij stelt dat “als de bomen het beschermzeil doorprikken, de omliggende waterlopen vervuild raken en de unieke fauna en flora verdwijnt”. Om te beginnen zullen de bomen de folie niet doorprikken, maar in het theoretisch geval ze dit toch zouden doen, dan nog zou geen druppel water uit het stortlichaam wegvloeien, gezien de folie ook onderaan en op de zijkanten volledig waterdicht is aangebracht. Bovendien wordt de gestorte materie volledig droog gehouden (hermetisch dichte afsluiting bovenaan, onderaan en op de zijkanten + het water van tijdens de exploitatieperiode zinkt naar beneden, waar het wordt opgepompt voor zuivering in een externe waterzuiveringsinstallatie, een handeling die na verloop van tijd moet worden stopgezet, omdat er geen water meer zal zijn).

 

De site OB&D zal op een gecontroleerde wijze verontreinigde gronden isoleren van de leefomgeving. Op heden zijn die gronden op diverse te saneren sites nog onbeschermd voor de leefomgeving aanwezig. Het saneringsbedrijf OB&D is een belangrijke partner voor de realisatie van de milieudoelstellingen van het Vlaamse Gewest. Het verwijderen van verontreinigde gronden en het veilig bergen van niet recycleerbare gronden, heeft als gevolg dat organismen die gevoelig zijn aan verontreinigde bodems en waterbodems opnieuw kansen krijgen. Ook Rivierdonderpadden